Авторизация

Устав клуба

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням установчих зборів
Всеукраїнської громадської організації
«Клуб шанувальників віскі»
Протокол № 1 від 9 березня 2004 р.
Зі змінами та доповненнями -
Рішенням загальних зборів Всеукраїнської
громадської організації
«Клуб шанувальників віскі»
Протокол № 2 від 15 травня 2004 р.

 

1. Загальні положення

1.1. Всеукраїнська громадська організація "Клуб шанувальників віскі" (надалі -"КЛУБ") є добровільною громадською організацією, що створена на основі єдності; інтересів його членів, для спільної реалізації ними своїх прав та свобод.
1.2. Всеукраїнська громадська організація "Клуб шанувальників віскі", має статус всеукраїнської громадської організації, діяльність якої поширюється на територію всієї України.
1.3. Цей Статут визначає умови та порядок діяльності Всеукраїнської громадської організації "Клуб шанувальників віскі".
1.4. Найменування КЛУБУ: Повне найменування: Всеукраїнська громадська організація "Клуб шанувальників віскі"
Скорочене найменування: ВГО "Клуб шанувальників віскі"

2. Мета та завдання (напрями) діяльності КЛУБУ

2.1. Основною метою діяльності КЛУБУ є сприяння культурній, освітній та науковій діяльності у сфері споживання віскі, розвитку вітчизняного виробництва віскі та захист спільних інтересів своїх членів.
2.2. Основними завданнями КЛУБУ є:
2.2.1. Сприяння розвитку вітчизняного виробництва віскі.
2.2.2. Інформаційна, методична і технічна підтримка членів КЛУБУ.
2.2.3. Здійснення представницьких функцій і захист інтересів КЛУБУ та його членів в органах державної влади та інших установах, у тому числі законодавчих та судових.
2.2.4. Здійснення представницьких функцій в міжнародних громадських організаціях з метою виконання завдань КЛУБУ.
2.2.5. Вивчення і розповсюдження міжнародного досвіду в галузі створення подібних громадських організацій.
2.3. Для виконання статутних завдань КЛУБ у порядку встановленому чинним законодавством:
- приймає участь у проведенні інформаційно-роз'яснювальної роботи відносно історії виробництва віскі, культури його споживання, організації дегустацій;
- сприяє організації та розвитку вітчизняного виробництва віскі;
- сприяє встановленню дружніх зв'язків з шанувальниками віскі інших країн;
- приймає участь у міжнародних організаціях шанувальників віскі та заходах, що проводяться під їхньою егідою;
- залучає до діяльності КЛУБУ шанувальників віскі, організовує зустрічі для членів КЛУБУ для їх спілкування та обміну знаннями щодо віскі;
- сприяє спілкуванню шанувальників віскі між собою з метою обміну інформацією про віскі та вироблення ідей покращення якості напою і донесення цих ідей до виробників;
- проводить громадські дослідження на аматорському рівні та з метою обґрунтування корисності для здоров'я вживання віскі в помірних дозах;
- сприяє у наданні інформації щодо ексклюзивних сортів віскі та їх дегустації;
- надає допомогу членам КЛУБУ та зацікавленим особам у дослідженні проблем зростання або зниження попиту на віскі у світі та в Україні;
- приймає участь в організації виставок та конференцій, проведенні форумів, конгресів та симпозіумів з метою реалізації прав та свобод членів КЛУБУ;
- організовує для своїх членів ігри, конкурси для розширення обсягу знань про віскі та культурної організації спілкування;
- представляє інтереси членів КЛУБУ у відносинах з виробниками і розповсюджувачами віскі. Доводить до відома виробників віскі пропозиції та побажання шанувальників віскі - членів КЛУБУ.

3. Статус Клубу шанувальників віскі

3.1. КЛУБ є юридичною особою за українським законодавством з моменту державної реєстрації Міністерством Юстиції України.
3.2. КЛУБ є добровільною недержавною некомерційною організацією, заснованою на засадах рівноправності, вільного волевиявлення, спільності інтересів своїх членів, законності.
3.3. КЛУБ є неприбутковою організацією відповідно до чинного законодавства України. Діяльність Клубу не передбачає одержання прибутку.
3.4. КЛУБ не відповідає за зобов'язаннями його засновників та членів, а засновники та члени КЛУБУ не несуть відповідальність за зобов'язаннями КЛУБУ, крім випадків, коли засновник чи член КЛУБУ добровільно бере на себе таке зобов'язання на виконання рішення Загальних зборів членів КЛУБУ.
3.5. КЛУБ не відповідає за зобов'язаннями держави, її органів і організацій, а держава, її органи і організації не відповідають за зобов'язаннями КЛУБУ.
3.6. КЛУБ має власне найменування, самостійний баланс, печатки та штампи, інші необхідні реквізити, символіку, зразки якої затверджуються Президентською Радою. Символіка реєструється у встановленому чинним законодавством порядку.

4. Діяльність КЛУБУ та його права

4.1. КЛУБ для досягнення своїх мети та завдань у порядку, встановленому чинним законодавством має право:
4.1.1. Набувати від власного імені майнові і немайнові права, нести обов'язки, виступати позивачем і відповідачем у судових органах.
4.1.2. Популяризувати свою назву, символіку.
4.1.3. Представляти і захищати свої законні інтереси та інтереси своїх членів у державних та громадських органах та організаціях.
4.1.4. Від власного імені укладати всі види угод і контрактів, залучати до роботи по напрямках своєї діяльності юридичних, а також фізичних осіб для досягнення мети та завдань КЛУБУ.
4.1.5. Відкривати, в порядку, встановленому чинним законодавством, рахунки, в тому числі валютні, в установах банків та інших кредитних установах.
4.1.6. Входити до складу міжнародних асоціацій, об'єднань і організацій.
4.1.7. Здійснювати необхідну господарську та іншу діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ та організацій, підприємств, фондів із статутом юридичної особи.

5. Структура КЛУБУ. Компетенція органів управління

5.1. Структура органів управління КЛУБУ:
- Вищий орган - Загальні збори членів КЛУБУ.
- Виконавчі органи - Президент, Президентська Рада та Дирекція.
- Контрольний орган - Ревізійна комісія.
5.2. Загальні збори
5.2.1. Вищим органом управління КЛУБУ є Загальні збори його членів.
5.2.2. У КЛУБІ проводяться чергові та позачергові Загальні збори членів. Чергові засідання Загальних зборів скликаються не рідше одного разу на рік Президентською Радою. Позачергові засідання скликаються за рішенням Президентської Ради КЛУБУ, а також на вимогу не менше 1/4 загальної кількості членів КЛУБУ, або на Вимогу Ревізійної комісії. У повідомленні про позачергові збори мають обов'язково зазначатись причини скликання та питання порядку денного.
5.2.3. Повідомлення всіх членів КЛУБУ про Загальні збори здійснюється Президентом КЛУБУ, або іншим ініціатором зборів, поштовим повідомленням або повідомленням з особистим врученням. Таке повідомлення повинно бути зроблене не менш, ніж за два тижні до проведення Загальних зборів. У повідомленні повинні бути вказані: порядок денний зборів, час і місце їх проведення, ініціатор скликання, порядок ознайомлення з документами, які виносяться на обговорення.
5.2.4. На Загальних зборах членів КЛУБУ необхідна особиста присутність членів, або їх уповноважених представників. За рішенням Президентської ради для зручності або з інших міркувань Загальні збори можуть проводитись шляхом письмового опитування, крім питання затвердження річних звітів КЛУБУ. Повноваження представника члена КЛУБУ на Зборах здійснюються за дорученням, оформленим згідно з чинним законодавством України.
5.2.5. Загальні збори вважаються правомочними, якщо в них беруть участь більшість (50 процентів + 1 голос) членів КЛУБУ, а з питань, що потребують кваліфікованої більшості - не менше 3/4 всіх членів. Голосування з питань, що виносяться, може бути відкритим або таємним відповідно до рішення голови Загальних зборів.
5.2.6. До компетенції Загальних зборів відноситься:
- Визначення основних напрямків діяльності КЛУБУ.
- Затвердження Статуту, а також внесення змін і доповнень до нього, крім випадків, передбачених цим Статутом.
- Обрання Президента та Голови Ревізійної комісії КЛУБУ терміном на 5 років.
- Ухвалення звітів Президента та Ревізійної комісії КЛУБУ.
- Обирання Президентської Ради, Ревізійної комісії терміном на 5 років.
- Заслуховування звітів Президентської Ради.
- Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Президента КЛУБУ у випадку порушення ним чинного законодавства України та положень цього Статуту.
- Затвердження бюджету КЛУБУ.
- Встановлення розміру членських внесків.
- Прийняття рішення про ліквідацію КЛУБУ. Прийняття рішень з інших питань, що прямо віднесені до компетенції вищого органу громадської організації законодавством України.
5.2.7. Рішення Загальних зборів про зміни та доповнення цього Статуту, реорганізацію або ліквідацію КЛУБУ, призначення та дострокове припинення повноважень Президента КЛУБУ приймаються, якщо за них проголосують не менше ніж 3/4 всіх членів КЛУБУ. Рішення з інших питань приймаються простою більшістю голосів членів КЛУБУ, присутніх на Загальних зборах.
5.2.8. Загальні збори можуть прийняти рішення про передачу окремих своїх повноважень Президентській Раді.
5.3. Виконавчими органами КЛУБУ є Президентська Рада, на чолі з Президентом, та Дирекція.
5.3.1. Президент КЛУБУ обирається на Загальних зборах не менш ніж 3/4 голосів членів КЛУБУ. Президент після обрання призначає заступника - Віце-президента зі складу Президентської Ради.

Президент КЛУБУ виконує наступні повноваження:

- Представляє КЛУБ у стосунках з іншими юридичними та фізичними
- особами, діє від імені КЛУБУ без доручення.
- Головує на Загальних зборах членів КЛУБУ.
- Затверджує рішення Президентської Ради з питань, віднесених до її компетенції.
- Укладає будь-які види цивільно-правових угод, в тому числі щодо розпорядження майном і грошовими коштами КЛУБУ в межах затвердженого Загальними зборами бюджету КЛУБУ.
- Відкриває в банківських установах поточний та інші рахунки.
- Приймає на роботу та звільнює працівників КЛУБУ. Укладає з працівниками КЛУБУ трудові договори та контракти.
- Створює робочі групи та комісії з питань, що відносяться до діяльності КЛУБУ.
- Видає накази та розпорядження, обов'язкові до виконання всіма співробітниками КЛУБУ.
- Не пізніше трьох місяців після закінчення фінансового року подає Загальним зборам на затвердження річний баланс і звіт про виконання бюджету КЛУБУ.
- Скликає чергові та позачергові Загальні збори членів КЛУБУ відповідно до порядку, визначеному цим Статутом.
- Здійснює контроль за діяльністю посадових осіб КЛУБУ.
- Пропонує на затвердження Загальних зборів членів Президентської Ради, керівників місцевих осередків КЛУБУ.
- Ухвалює рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб КЛУБУ.
- Від імені КЛУБУ здійснює інші юридичні дії, що не суперечать положенням законодавства та цього Статуту.
5.3.2. Особою, яка заміщає Президента у випадку неможливості виконання останнім своїх обов'язків, є Віце - президент. При цьому до нього переходять всі повноваження Президента.
5.3.3. Президентська Рада складається з непарного числа членів. До складу Президентської Ради входять Президент, Віце-Президент, інші члени Президентської Ради. Всі засновники КЛУБУ обов'язково обираються до складу Президентської Ради. Інші члени Президентської Ради, що не є засновниками КЛУБУ мають бути членами КЛУБУ.

Президентська Рада виконує наступні повноваження:

- Розробляє перспективні програми та стратегічні завдання діяльності
- КЛУБУ.
- Приймає до КЛУБУ нових членів.
- Приймає рішення про виключення з членів КЛУБУ
- Встановлює розмір заробітної плати для працівників КЛУБУ, розміри посадових окладів для керівників місцевих осередків та інших посадових осіб КЛУБУ. Розробляє штатний розклад КЛУБУ.
- Встановлює розмір І порядок сплати вступних внесків до КЛУБУ та виносить їх на затвердження Загальних зборів.
- Затверджує Положення про роботу місцевих осередків КЛУБУ. Розробляє внутрішні правила КЛУБУ.
- Присвоює звання почесного члена КЛУБУ особам, завдяки особистим зусиллям яких досягається виконання мети та завдань КЛУБУ, реалізуються права та свободи членів КЛУБУ.
- Розробляє бюджет (кошторис) до початку фінансового року та подає його на затвердження Загальним зборам КЛУБУ.
- Приймає рішення про заснування (створення) підприємств, установ, організацій, фондів тощо, об'єднання з іншими юридичними особами та фізичними особами для досягнення мети створення КЛУБУ.
- Приймає рішення про внесення змін до Статуту з метою приведення окремих його положень у відповідність з чинним законодавством України, з наступним інформуванням всіх членів КЛУБУ в місячний термін.
- Затверджує Положення про місцеві осередки КЛУБУ, приймає рішення про створення нових місцевих осередків КЛУБУ та про їх легалізацію та припинення діяльності.

Всі рішення приймаються Президентською Радою одноголосно. Засідання Президентської Ради приводяться один раз на квартал. Засідання Президентської ради є правомочними, якщо на них присутні більшість її членів. Рішення вважаються прийнятими, якщо за них проголосували не менше 2/3 присутніх на засіданні членів Президентської Ради.

5.3.4. Дирекція призначається Президентською Радою не обов'язково зі складу членів КЛУБУ. Завданням Дирекції та окремих директорів є реалізація стратегічних завдань КЛУБУ, практичне виконання рішень Президентської Ради, наказів та розпоряджень Президента КЛУБУ, виконання інших обов'язків згідно затверджених положень, внутрішніх правил КЛУБУ.
Дирекція складається з директорів, а саме: фінансовий директор, директор (менеджер) проекту, виконавчий директор тощо, та діє на підставі Положення про неї, що затверджується Президентською Радою.

5.4. Контрольним органом КЛУБУ є Ревізійна комісія.
5.4.1. Ревізійна комісія складається з трьох осіб та обирається Загальними зборами.
5.4.2. Термін повноважень членів комісії складає п'ять років.
5.4.3. Ревізійна комісія здійснює контроль за дотриманням положень цього Статуту, а також за використанням бюджету і витратами коштів КЛУБУ. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам та не рідше одного разу на рік надає Загальним зборам звіт про проведену роботу.
5.4.4. Перевірка діяльності КЛУБУ проводиться Ревізійною комісією за дорученням Загальних зборів або за власною ініціативою. Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб КЛУБУ надання всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів і пояснень.
5.4.5. Ревізійна комісія готує висновки щодо річного бухгалтерського звіту. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборів, якщо виникла загроза інтересам КЛУБУ або розкриті зловживання посадових осіб.

6. Засновники та члени КЛУБУ. Права та обов'язки. УМОВИ І порядок прийому в члени КЛУБУ та вибуття з нього.Порядок створення та діяльності місцевих осередків

6.1. Засновниками КЛУБУ є фізичні особи, які є також членами КЛУБУ, наділені правами та несуть обов'язки членів КЛУБУ.
6.2. Членами КЛУБУ можуть бути будь-які фізичні особи, що виявляють бажання приймати участь у вирішенні завдань та цілей КЛУБУ згідно з цим Статутом, які рішенням Президентської Ради набули членства КЛУБУ.
6.3. Колективи юридичних осіб незалежно від форми власності можуть набути статус колективного членства КЛУБУ.
6.4. Умовою членства КЛУБУ є підтримка його мети та статутних завдань діяльності, а також виконання рішень органів управління КЛУБУ відповідно до цього Статуту. Фізичні особи приймаються Президентською Радою КЛУБУ на підставі особистої заяви, а колективні члени - на підставі рішення трудового колективу установи, організації, підприємства.
6.5. Члени КЛУБУ мають наступні права:
- брати участь у програмах і заходах, що проводяться КЛУБОМ;
- брати участь у Загальних зборах КЛУБУ;
- у будь-який момент вийти з КЛУБУ на підставі власної заяви (письмової або усної);
- отримувати від органів КЛУБУ інформацію про його діяльність;
- висувати свою кандидатуру та пропонувати інших членів КЛУБУ для роботи в органах управління КЛУБУ відповідно до правил, встановлених цим Статутом та відповідними внутрішніми документами КЛУБУ;
- вносити пропозиції керівництву КЛУБУ щодо змісту внутрішніх документів, правил КЛУБУ, які діють або розробляються;
- отримати свідоцтво встановленого зразка для підтвердження свого членства в КЛУБІ;
- на отримання допомоги від КЛУБУ для подолання обставин, що негативно впливають на виконання ним своїх обов'язків та реалізацію прав та свобод як члена КЛУБУ, в тому числі у випадку погіршення здоров'я члена КЛУБУ;
- вимагати зміни керівництва та інших посадових осіб КЛУБУ у випадку виявлення порушень ними правил КЛУБУ та чинного законодавства, якщо це негативно впливає на діяльність та репутацію КЛУБУ.
6.6. Члени КЛУБУ зобов'язані:
- неухильно додержуватись вимог цього Статуту, внутрішніх правил КЛУБУ;
- сповіщати керівництво КЛУБУ про випадки порушення законодавства та правил КЛУБУ, що допущені членом КЛУБУ, які вважаються КЛУБОМ невідповідними діяльності КЛУБУ;
- сплачувати членські внески;
- повідомляти органи КЛУБУ про зміну місцезнаходження, телефонів, інших реквізитів, що дозволяють підтримувати зв'язок з ним; судові справи, в яких він брав участь у якості позивача або відповідача, у випадку, якщо такі судові розгляди торкаються відповідних аспектів діяльності КЛУБУ.
- постійно підгримувати зв'язок з КЛУБОМ та його осередками.

6.7. Невиконання членом КЛУБУ обов'язків, передбачених цим Статутом та правилами КЛУБУ, може бути підставою для обмеження його у членських правах у порядку, визначеному цим Статутом.
6.8. Рішенням Президентської ради може бути виключено будь-якого члена КЛУБУ у випадках, якщо:
- член КЛУБУ грубо або систематично порушує чинне законодавство України;
- член КЛУБУ не сплачує членські внески протягом одного року;
- член КЛУБУ не виконує вимог цього Статуту та внутрішніх нормативних актів КЛУБУ.
6.9. Місцеві осередки створюються за ініціативою осіб, які висловили бажання представляти КЛУБ у певному регіоні (області) України, та мають намір набути членства КЛУБУ. Голови місцевих осередків приймають участь в установчих зборах КЛУБУ за посадою.

Місцеві осередки діють на підставі Статуту КЛУБУ та власних положень, що приймаються їх вищими керівними органами та затверджуються Президентською Радою. Для набуття статусу юридичної особи місцеві осередки реєструються у встановленому порядку.

Реєстрація місцевих осередків КЛУБУ місцевими органами державної виконавчої влади, виконавчими комітетами сільської, селищної, міської Ради народних депутатів не є обов'язковою і здійснюється шляхом повідомлення про заснування у встановленому чинним законодавством порядку.

7. Кошти і майно КЛУБУ

7.1. Матеріальною підставою функціонування КЛУБУ є належні йому на правах власності внески членів КЛУБУ, об'єкти інтелектуальної власності отримані у встановленому чинним законодавством порядку, грошові та матеріально-технічні ресурси іноземних та вітчизняних спонсорів, міжнародна технічна допомога, надходження, пов'язані з виконанням КЛУБОМ своїх функцій, пасивні доходи (проценти, страхові виплати, роялті), інші надходження, не заборонені законодавством для неприбуткових організацій. КЛУБ, як неприбуткова організація, не займається підприємницькою діяльністю.
7.2 КЛУБ, як неприбуткова організація, покриває витрати за рахунок перелічених вище джерел доходів. Суми перевищення доходів над витратами направляються до резервного та інших фондів і можуть бути використані у встановленому порядку.
7.3. Кошти в національній та іноземних валютах та інше майно КЛУБУ складаються з:
7.3.1. Вступних та членських внесків членів КЛУБУ;
7.3.2. Спонсорських внесків. Внески іноземних спонсорів можуть вноситися в іноземній валюті.
7.4. Вступні внески членів КЛУБУ встановлюються в розмірі затвердженому для кожного претендента у члени КЛУБУ Президентською Радою та сплачуються протягом 5 робочих днів з моменту ухвалення відповідного рішення Президентською Радою.
7.5. Розмір, строки та порядок сплати членських внесків встановлюються Загальними зборами КЛУБУ.
7.6. Кошти КЛУБУ витрачаються тільки на досягнення цілей, визначених цим Статутом, згідно з бюджетом (кошторисом), що розробляється перед початком фінансового року Президентською Радою з наступним затвердженням Загальними зборами КЛУБУ.
7.7. Кошти і майно, передані КЛУБУ для цільового використання, витрачаються тільки за призначенням.
7.8. Майно та кошти КЛУБУ також можуть надаватися членам КЛУБУ для самостійного проведення заходів та акцій, пов'язаних з досягненням цілей КЛУБУ. Рішення про надання фінансування для проведення таких заходів та акцій приймається Загальними зборами КЛУБУ на підставі наданої таким членом на розгляд Загальних зборів заявки, яка містить опис заходу проект його проведення та кошторис. 

8. Облік і звітність

8.1. КЛУБ та створені ним установи, організації, фонди, підприємства здійснюють бухгалтерський, оперативний та статистичний облік і звітність у порядку, визначеному чинним законодавством України.
8.2. Контроль за дотриманням встановленого порядку здійснення фінансової діяльності виконують уповноважені державні органи та служби за місцем знаходження КЛУБУ.
8.3. Фінансовий рік КЛУБУ триває з 1 січня по 31 грудня календарного року.

9. Порядок внесення змін і доповнень до цього Статуту

9.1. Рішення Загальних зборів про внесення змін і доповнень до цього Статуту приймається, якщо за нього проголосують не менше ніж 3/4 всіх членів КЛУБУ.
Зміни і доповнення до Статуту є його невід'ємною частиною.
9.2. У випадку необхідності та зміною чинного законодавства Президентською Радою вносить зміни до Статуту.
9.3. Про зміни, що сталися у статутних документах КЛУБ повідомляє легалізуючий орган у п'ятиденний термін.

10. Порядок припинення діяльності КЛУБУ і вирішення майнових
питань, пов'язаних з його ліквідацією

10.1. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) і ліквідація КЛУБУ здійснюється за рішенням Загальних зборів членів КЛУБУ, суду та в інших передбачених законодавством випадках.
10.2. У випадку реорганізації КЛУБУ всі його права переходять до правонаступників або використовуються іншим чином, який відповідає передбаченим на момент реорганізації вимогам чинного законодавства.
10.3. Ліквідацію КЛУБУ здійснює ліквідаційна комісія, утворена Загальними зборами або органом, що прийняв рішення про ліквідацію КЛУБУ.
10.4. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами КЛУБУ.
10.5. Ліквідаційна комісія повідомляє в друкованих засобах масової інформації про припинення діяльності КЛУБУ та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї. Цей строк не може становити менше двох місяців з дня публікації повідомлення про припинення КЛУБУ.
10.6. Ліквідаційна комісія вживає усіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів, а також письмово повідомляє їх про припинення КЛУБУ. .
10.7. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами ліквідаційна комісія складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна КЛУБУ, перелік пред'явлених кредиторами вимог, а також про результати їх розгляду. Проміжний ліквідаційний баланс затверджується Загальними зборами КЛУБУ.
10.8. Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, який затверджується Загальними зборами.
10.9. Майно та кошти КЛУБУ у разі його ліквідації не можуть перерозподілятися між членами КЛУБУ, а передаються іншій неприбутковій організації аналогічного спрямування або за рішенням суду спрямовуються в доход держави.
10.10. Всі документи КЛУБУ (управлінські, фінансово-господарські, по персональному складу та ін.) передаються у встановленому порядку організації-правонаступнику, а при її відсутності - до державного архіву.
10.11. КЛУБ є ліквідованим з дня внесення до державного реєстру запису про його припинення.